Adatvédelmi Nyilatkozat

A Közép-európai Egyetemen (cím: 1051 Budapest,Nádor u. 9., továbbiakban: KEE) nagy hangsúlyt helyezünk a személyes adatainak védelmére és arra, hogy az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR*), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfeleljünk. Ez az adatvédelmi tájékoztató a KEE –Kognitív Fejlődéslélektani Kutatóközpont Babakutató Laborjában folyó kutatások céljából gyűjtött személyes adatok felhasználására, kezelésére és megőrzésére vonatkozik.

*Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

1. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk? Adatkezelő megjelölése

Mi, a Közép-európai Egyetem, Kognitív Fejlődéslélektani Kutatóközpont Babakutató Laborjában dolgozó kutatók a csecsemők és kisgyermekek kognitív folyamatainak megismerésével foglalkozunk.

2. Az adatkezelő elérhetősége

Közép-európai Egyetem

1051 Budapest
Nádor u. 9.
Telefon: + 36 1 3273000
E-mail: privacy@ceu.edu

3. Mi a személyes adatok kezelésének célja?

1.Személyes adatait kizárólag azért gyűjtjük és kezeljük, hogy Önt és gyermekét kutatásainkban való részvételre invitálhassuk, kapcsolatot tarthassunk Önökkel.
2. A kutatásban résztvevők szemmozgásáról vagy a kérdésekre adott válaszokról videófelvételt készítünk annak érdekében, hogy egy későbbi időpontban kollégáink azokat elemezhessék.

4. Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön (érintett) hozzájárulása saját nevében és gyermekére vonatkozóan.

5. Milyen személyes adatait gyűjtjük?

A jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott adatkezelési célból az Egyetem az érintettek alábbi személyes adatait kezelheti:

1.
- Gyermek neve
- Gondviselő neve
- Gyermek születési ideje
- Gondviselő telefonszáma
- Gondviselő e-mail címe
- Hozzájárulás időpontja
- Aláírás
- A vizsgálat időpontja
2.
- Videófelvétel (egyedi kód alapján azonosított)

A kapcsolatfelvétel céljából szükséges személyes adatokat a KEE nyilvános forrásból, illetve közvetlenül Öntől gyűjti. Ön nem köteles a személyes adatait megadni, valamint azok további kezeléséhez hozzájárulni, azonban az adatszolgáltatás elmaradása miatt a kutatásban Ön vagy gyermeke nem tud a továbbiakban részt venni.

6. Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

Az adatokat a Közép-európai Egyetem, Kognitív Fejlődéslélektani Kutatóközpont Babakutató Laborja kezeli, kizárólag a projekten dolgozó, elemző kollégák férnek az adatokhoz.

7. Mennyi ideig kezeljük személyes adatait?

1. A 3.1 pontban meghatározott adatkezelési cél tekintetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a gyermek 10 (tíz) éves koráig. A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően töröljük a személyes adatait.

2. A videófelvételeket (3.2.) az eredmények publikálásától számított 5 évig tároljuk. Amennyiben az eredmények publikálására nem kerül sor, 10 évig tároljuk és azt követően töröljük. A videófelvételek előzőekben megjelölt időpontokig való tárolását a tudományos eredményeknek a szakmai elvárásoknak megfelelő alátámasztása indokolja.

8. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

Önnek jogában áll
- kérni tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést
- kifogásolni az adatainak a kezelését
- kérni az adatainak a helyesbítését
- kérni az adatainak törlését
- korlátozni a személyes adatainak a felhasználását
- hozzájárulását bármikor visszavonni.

A fenti jogok bármelyikének gyakorlásához kérjük, hogy írjon nekünk a privacy@ceu.edu vagy a 1051 Budapest, Nádor utca 9. címre.

Az Egyetem mindent elkövet annak érdekében, hogy a törvényben foglaltaknak megfelelően teljesítse kérelmét, és írásban válaszol a kérés kézhezvételétől számított legkésőbb 25 napon belül.

Amennyiben az illetékes nemzeti hatóságtól kíván segítségét kérni, az alábbi címen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

9. Személyes adatainak biztonsága

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságosan és körültekintően kezeljük személyes adatait. Minden adatot biztonságosan, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és a belső adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezelünk és tárolunk. Adatait nem adjuk el és nem adjuk át más szervezeteknek.

Módosítva: 2022. február 16.